رفتن به محتوای اصلی
• جنگ و صلح عادلانه
• اخوت اسلامی و مقابله با تروریسم
• آزاداندیشی دینی، پذیرش اجتهاد مذهبی و مقابله با تکفیر و افراطی‌گری
• همدلی و همدردی اسلامی و پرهیز از تنش‌ها و منازعات
• احترام متقابل بین مذاهب اسلامی، رعایت ادب اختلاف و پرهیز از مشاجره، حرمت شکنی و توهین
• تبیین امت واحده و اتحادیه کشورهای اسلامی و نقد و بررسی الگوی عرضه شده
• فلسطین و مقاومت اسلامی
• آیین نکوداشت آیة الله محمد علی تسخیری

سی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی

انگیزه های جنگ میان اسلام و نظام های قراردادی (غیر دینی)

نویسنده(گان):
دکتر نورالدین ابو لحیه
چکیده:

هدف این مقاله تبیین تفاوت دیدگاه اسلام نسبت به جنگ با دیدگاه پوزیتیویستی آن است، چه دیدگاه های رژیم های استبدادی و استعماری در طول تاریخ و چه دیدگاه های فلسفی و علمی نژادپرستانه. ما این رژیم ها را بر اساس انگیزه های جنگ به دو بخش تقسیم کردیم: نخست جنگ های دفاعی که اسلام با همه نظام ها و فلسفه ها موافق آن است و آن اصل جنگ در اسلام است، می توان گفت که جنگ در اسلام تقریبا در این چارچوب محدود می شود، به همین علت می بینیم که قرآن کریم، جهاد را به مقابله با متجاوزان ربط داده است. 
دوم: جنگ های تهاجمی که اسلام با رژیم های استعماری در این مورد اختلاف نظر دارد. هر چند تاریخ مسلمانان، از برخی اقدامات اشتباه مرتبط با آن خالی نیست، بنابراین معیار ما اصول و منابع اسلام است و نه مسلمانانی که در رفتارهای خود گاهی دچار اشتباه می شوند و گاهی اقدام درست را انجام می دهند.
این نوع جنگ در اسلام مردود است، مگر اینکه از ناحیه همراهی و حمایت از مستضعفان و مظلومان و بازپس گیری حقوق آنها بدون سلطه بر آنها یا غارت ثروتشان باشد و آن در تضاد با اقدامات نظام های قراردادی و طرفداران آنها و مبلغان نژادپرستی عملی و فلسفی است. 
 

کلیدواژه:
دیدگاه اسلام در قبال جنگ، دیدگاه پوزیتیویستی، دیدگاه های فلسفی و علمی نژادپرستانه
بارگیری متن کامل