رفتن به محتوای اصلی

موضوعات فراخوان مقاله

مبانی و چالش‌های دینی و معنوی در مواجهه با مصائب و بلایا
ظرفیت‌های راهبردی جهان اسلام در مواجهه با مصائب و بلایا
نقش دانشمندان و نخبگان مسلمان در مواجهه با مصائب و بلایا
نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و ترویج فرهنگ تعاون در هنگام ابتلای به مصائب و بلایا
تهدیدها و فرصت‌های فضای مجازی در عصر کرونا برای جوامع اسلامی
جهان پساکرونا و سناریوهای جدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جهان اسلام
چالش‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب در مواجهه با کرونا
مبانی و چالش‌های دینی و معنوی در مواجهه با مصائب و بلایا
ظرفیت‌های راهبردی جهان اسلام در مواجهه با مصائب و بلایا
نقش دانشمندان و نخبگان مسلمان در مواجهه با مصائب و بلایا

سی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی

مولانا عبدالمتین آخوند زاده

رئیس مجلس دانش و فکر کویته
متن سخنرانی:

بسم الله الرحمن الرحیم 
تشکر می‌کنم از خانه فرھنگ جمھوری اسلامی ایران در کویته که بمناسبت آغاز ھفتهٔ وحدت و عید میلاد النبی(صلی الله علیه و آله و سلم) ما را دعوت نمودہ‌اند.

امروز احیای مجدد امت اسلامی است، در تناظر وسیع انسانیت ما چطور می‌توانیم امت را دوبارہ سمت وحدت ببریم، سمت یک زندگی قشنگ ببریم، سمت امن و صلح ببریم، بالاخص تکنولوژی جدیدی که داریم، پیشرفت‌ھای که داریم، چطور می‌توانیم به‌عنوان یک دین، آخرین عقیدہ یا دین چطور می‌توانیم تنظیمش کنیم، و خطرھایی که انسانیت با آنان مواجه است، فطرت ما، اقدار ما، نظم الھی که خدا در این جھان گذاشته است، نظام حیاتی که وضع کردہ است، از آدم (ع) تا حضرت خاتم(صلی الله علیه‌ و آله و سلم)  سیستم وحی الھی که داریم، و بر اساس ھمین نظام انسان سازی شدہ است و این یک دارایی ھست پیش ما انسان‌ھا یک نظام کامل حیات است یک پارادایم است، آنھا با خطر مواجه ھستند.

 بنظر ما رشد و پیشرفت علمی غربی بدون استفادہ وحی و معارف الھی، عقیدہ و اقدار و پاکیزگی انسان‌ھا را ضرر رساندہ است، منبع اصلی علم وحی الھی است. کسانی کہ حاملان وحی اسلامی ھستند، ملت اسلامی گرچه رشد نمی کند، اما کسانی کہ وحی اسلامی را قبول ندارند و در زمان‌ھای گذشته آنھا منحرف نبودند و دراصل از وحی الھی الگو گرفته‌اند، درواقع در قدیم اینھا ھم یک دین الھی بودند، این ملت‌ھا دارند رشد می‌کنند، پس ما در این ھفتهٔ وحدت باید این موضوع را مشخص کنیم که منبع اصلی علم وحی الھی است، و اگر دیگران از وحی استفادہ می‌کنند اما ما استفادہ نمی‌کنیم، 
این ضعف مسلمان‌ھا است، ما باید این ضعف را درک کنیم، ما تقاضا داریم از برادران شیعه و اھل‌سنت، البته از شیعیان اصرار داریم چون آنھا در ایران یک سیستم منظمی دارند و یک دولت اسلامی دارند، مسؤلیت آنھا بیشتر از ما اھل‌سنت است، ما پراکندہ ھستیم و تحت سلطهٔ جبر و استبداد و استکبار داریم زندگی می‌کنیم.

 من دربارهٔ یک موضوع مھم دیگری ھم می‌خواھم حرف بزنم کہ وحدت ما آن وقت سود آور است کہ ما روح فلسفه شعور نبوی را زندہ کنیم، شکی در این نیست کہ پیامبر اکرم ھمراہ با اصحابشان بیش از ھزار و چھار صد سال پیش از این جھان چشم بسته‌اند، اما آن شعور و فکر نبوی آن تربیت‌گاہ اساسی رسالت و آن میکانیزم علمی که داریم، ھمانطوری که ایشان در آن زمان نظریه‌ای را دادہ بودند امروز در این زمان علم و فناوری را برای مردم، طبق شرایط این زمان می‌توانیم زنده‌اش کنیم، آن را ارائه بدھیم، در نیتجه آن برای ما امکان دارد که ما راھبری جامعه اسلامی و انسانیت را بعھدہ بگیریم.

سومین و آخرین عرض بنده دربارهٔ ھفتهٔ وحدت این است که دربارهٔ سیره پیامبر ما می‌توانیم بگوییم که تا وقتیکه ما علم اقتصاد که خودش یک دنیای مستقلی ھست را درست درک نکنیم نمی‌توانیم دنیای اسلام را ، دنیایی شرق را با دنیای غرب و اوروپا مقایسه کنیم، جوانان ما می‌خواھند به غرب ھجرت کنند، ما معیار و مقیاس علمی را از غرب می‌گیریم، یک زمانی بود ھمه اینھا دست ما بود اما امروز در دست غربی‌ھاست، راھش ھمین است که این پیشرفت اقتصادی، پیشرفت علمی کاملا طبق فرمودهٔ قرآن، وحی الھی، فرمودہ نبوی است، ما یک بحث مفصلی داریم کہ علمای ما، صوفیان ما، خانقاھای ما، مساجد ما، بخاطر مسالک مختلف، فرقه‌ھای مختلف خیلی پیچیدہ شدہ است، چون قناعت یک چیز است، صبر چیز دیگری است، عفو  و گذشت با تصورات خاصش یک چیز دیگری است، من می‌خواھم که اھل پاکستان یا اھل ایران، کسانی که اردو حرف می‌زنند یا کسانی که فارسی حرف می‌زنند یا عرب ھستند باید این مسأله را درک کنیم، و این مسأله را با برادران اسلامی ما که در غرب زندگی می‌کنند در میان بگذاریم که ما چطور می‌توانیم آن اقتصاد اسلامی که در گذشته از ما بود را دوبارہ احیا کنیم.

در معیارات علمی اگر کمبودی وجود دارد، باید آن کمبودها را برطرف سازیم. اگر مسلمانان آن را اصلاح کنند امکان دارد مسلمانان راهبری جامعه را بعھدہ گیرند امکان دارد مسلمانان مشکلاتی را که در فرق‌ھایشان دارند، حل کنند، وحدت را حاصل کنند، تکنولوژی را ایجاد کنند، مشکل ما اینست کہ ھر چیزی را کہ می‌خواھیم قبول کنیم براحتی قبول می‌کنیم اما در ایجادات سھمی نداریم، تا وقتیکه ما بطرف اختراع و ایجاد رو نکنیم و آن تصور وحدتی کہ در نتیجهٔ آن اخذ می‌شود که بین جھانیان و عالم اسلام یک رابطه ایجاد می‌کند، آن خیلی ضعیف است.

امیدوارم این ھفتهٔ وحدت سال ۲۰۲۰ میلادی جاییکه انسانیت در درد و رنج مبتلا است ، ویروس و اپدیمی کرونا وجود دارد، و جنگ بیولوژیکی که داریم، علمای ما، دانشوران ما، نخبه‌ھای ما حتما دربارهٔ این مسائل تفکر می‌کنند، و برای عالم اسلام یک پیام اساسی امن و صلح و پیشرفت و آرامش ھم می‌دھند، پروردگار حامی و ناصر ما باشد.                           والسلام علیکم