Skip to main content

Subjects

Religious and Spiritual Foundations and Challenges in Facing Disasters and Calamities
Strategic Capacity of the Islamic World in Facing Disasters and Calamities
The Role of Muslim Scientists and Elites in Dealing with Disasters
The Role of Media in Informing and Promoting the Culture of Cooperation in the Occurrence of Disasters and Calamities
Threats and Opportunities of Cyberspace in the Coronavirus Era for the Muslim Communities
The Post-Corona World and New Political, Social and Cultural Scenarios in the Islamic World
The Cultural, Economic and Political Challenges of the West Facing the Coronavirus Pandemic

34th International Islamic Unity Conference

حاج آخوند اسماعیل قدیری: اتحادیه پزشکان جهان اسلام به‌منظور تجمیع تجربیات پزشکی تشکیل شود

سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

به گزارش سی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، حاج آخوند اسماعیل قدیری امشب در وبینار تهدیدها و فرصت های فضای مجازی در عصر کرونا برای جوامع اسلامی، با بیان اینکه بحران کرونا بر مشکلات اقتصادی امت اسلام و دیگر امت‌ها افزوده است، اظهار کرد: نگاه مسلمانان به هم‌نوعان خود است. همانطور که خداوند در قرآن کریم و پیامبر در فرمایشات خود می‌فرمایند مؤمن آن فردی است که نسبت به وضعیت دیگر مؤمنان نیز دغدغه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه مؤمنان با یکدیگر برادر هستند، اضافه کرد: برادر در هنگام بروز مشکل و بحران باید به دنبال کمک به برادر دیگر خود باشد؛ کمک به یکدیگر مهم‌ترین رسالت مسلمانان جهان است و اگر نسبت به این دغدغه بی‌توجه باشیم دشمن را شادمان کرده‌ایم.
امام جمعه چنارلی در استان گلستان گفت: اینکه برخی از کشورها بدون توجه به مصیبت‌های مسلمانان جهان اسلام، دست دوستی به سمت ظالمان دراز می‌کنند، بسیار جای تأسف دارد.
وی بر لزوم تشکیل اتحادیه پزشکان جهان اسلام تاکید کرد و گفت: این اتحادیه با تجمیع تجربیات می‌تواند در حوزه‌‌های عملی، بهداشتی و درمانی نتایج بسیاری را برای جهان اسلام به دنبال داشته باشد و همچنین اتحادیه خیرین نیز می‌تواند در کنار آن برای افزایش کمک مسلمانان به یکدیگر تاثیرگذار خواهد بود.