Skip to main content

Subjects

Religious and Spiritual Foundations and Challenges in Facing Disasters and Calamities
Strategic Capacity of the Islamic World in Facing Disasters and Calamities
The Role of Muslim Scientists and Elites in Dealing with Disasters
The Role of Media in Informing and Promoting the Culture of Cooperation in the Occurrence of Disasters and Calamities
Threats and Opportunities of Cyberspace in the Coronavirus Era for the Muslim Communities
The Post-Corona World and New Political, Social and Cultural Scenarios in the Islamic World
The Cultural, Economic and Political Challenges of the West Facing the Coronavirus Pandemic

34th International Islamic Unity Conference

مریم مجتهد زاده در سی و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی؛ خانواده یک نهاد اصلاح‌گر در بطن کشورهای اسلامی است

سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

به گزارش سی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، مریم مجتهد‌زاده رئیس سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس امشب در وبینار" تهدیدها و فرصت های فضای مجازی در عصر کرونا برای جوامع اسلامی"، با تاکید بر اینکه نگاه جهان‌بینی اسلام به رویدادها و مسائلی که از آن به عنوان شر نام برده می‌شود نگاهی ویژه است و همواره با نگاه به تقدیر خداوندی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اکنون یک رویداد در نظام هستی پدیدار شده که روند عادی این نظام را مورد تأثیر قرار داده است، اضافه کرد: فرهنگ دینی در مواجهه با این وضعیت، کلید واژه‌های صبر و بردباری را بیان و اعلام می‌کند که این واژگان اصل و اساس حرکت کشورهای اسلامی را در مواجهه با این بیماری فراگیر معین می‌کند به همین علت امروزه باید در یک چارچوب همگانی و متحد ضمن تدبیر مناسب برای مبارزه با این بیماری همت گماریم.
رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس گفت: راهکارهای عملی که می‌توانیم برای این مبارزه در میان کشورهای اسلامی دنبال کنیم در چند دسته قابل بررسی است، نخستین دسته، موضوعات علمی و فرهنگی در مواجهه با بیماری است؛ مجموعه این تعاریف استفاده از ظرفیت بی‌نظیر خانواده در امت اسلامی است.
دکتر مجتهدزاده از جهان‌بینی منحصر به فرد اسلام نسبت به اینگونه مسائل یاد کرد و گفت: ما باید در این راستا به سیره پیامبر اسلام(ص) توجه کرده و به دنبال ترویج سیره ایشان باشیم.